STUDIJU MAKSA

Cik Tu esi gatavs investēt savā izaugsmē? Labāk ir fokusēties uz izmaksu samazinājumu vai ienākumu palielināšanu?

Pelni studiju procesā!

Mēs ticam, ka Business Academy studiju formāts, kura centrā ir studentu pašu veidots uzņēmums un blakus aktivitātes, ir veids, kā studentiem pašiem nopelnīt studiju apmaksai un ikmēneša izdevumu segšanai, paralēli apgūstot bakalaura programmas saturu, bez uzmanības novēršanas uz ārpusskolas algotu darbu.

Mēs esam pārliecināti, ka aktīvākie un uzņēmīgākie studenti būs spējīgi nodrošināt sev ikmēneša ienākumus vismaz 1000€ apmērā vēl pirms studiju absolvēšanas!

Lai noturētu jaunās programmas saturu un kvalitāti augstā līmenī, tehnoloģiju uzņēmējdarbības studiju maksa bakalaura programmā ir noteikta 3000€ gadā studentiem no ES.

Ir pieejami vairāki finansiālā atbalsta veidi, kas sniedz iespēju iegūt augstas kvalitātes un mūsdienīgu izglītību, neatkarīgi no finansiālās situācijas.

Finansiālais
atbalsts

Pretendentiem, kas dzīvo kādā no ES valstīm, ir iespēja iegūt atlaidi studiju maksai. Studiju maksa tiek samazināta uz *3000 EUR (Standarta maksas **5000 EUR vietā).


* Reflektantam/-ei, kurš/-a ir Latvijas pilsonis/-e, Latvijas nepilsonis/-e, Eiropas Savienības pilsonis/-e, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis/-e vai Šveices Konfederācijas pilsonis/-e un Eiropas Kopienas pastāvīgais/-ā iedzīvotājs/-a, kuram/-ai ir derīga uzturēšanās atļauja un/vai reflektantam/-ei, kurš/-a vidējo izglītību ir ieguvis/-usi kādā no iepriekšminētajām valstīm. ** Reflektantam/-ei, kurš/-a nav Latvijas pilsonis/-e, Latvijas nepilsonis/-e, Eiropas Savienības pilsonis/-e, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis/-e vai Šveices Konfederācijas pilsonis/-e un Eiropas Kopienas pastāvīgais/-ā iedzīvotājs/-a, kuram/-ai ir derīga uzturēšanās atļauja un/vai reflektantam/-ei, kurš/-a vidējo izglītību nav ieguvis/-usi kādā no iepriekšminētajām valstīm.
 

Šogad Business Academy nodrošina valsts finansētu 1 budžeta vietu, kas sniedz iespēju 1 studentam apgūt bakalaura programmu bez studiju maksas.

 

Students, kas iegūs budžeta vietu, tiks noteikts pēc pieteikuma procesā iegūtajiem rezultātiem (centralizētie valsts eksāmeni, online tests un online intervija).

Studenti drīkst pieteikties uz iespēju sadalīt studiju maksas maksājumus vairākās daļās. Gada maksu drīkst dalīt 2, 4 vai ikmēneša maksājumos.

Ja 3000 EUR sadalītu ikmēneša maksājumos, tad ikmēneša maksājums veidotu 300 EUR / mēnesī.

Studiju maksa ir viens no aktuālākajiem studentu jautājumiem, kam nevajadzētu kļūt par šķērsli ceļā uz labu izglītību, tādēļ ir iespēja izmantot Swedbank bankas valsts garantētam studiju kredītu uz labiem nosacījumiem.

 • Aizdevumam var pieteikties studenti, kas uzņemti gan pilna laika, gan nepilna laika studiju programmā
 • Privātpersonas galvojums nav nepieciešams

Detalizētāk par kreditēšanas iespējām:

Swedbank

INTERESĒ? NENOKAVĒ!

Piesakies jaunumiem!

Ventspils Augstskolā ir iespēja pieteikties un iegūt dažāda veida stipendijas, kas ir lieliska motivācija labākajiem audzēkņiem un iespēja nodrošināt sev papildus ienākumus.

Stipendijas

Mērķis – stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās.

Stipendijas apmērs ir sākot no 150 eiro mēnesī, ko izmaksā no septembra līdz jūnijam (šos abus mēnešus ieskaitot).

Lai iegūtu stipendiju, kandidātam jāatbilst fonda izstrādātajiem kritērijiem:

 • labi mācību rezultāti (vidējā atzīme 7,5 vai augstāk)
 • maznodrošināts
 • bārenis, audzina viens no vecākiem, vai dzīvo daudzbērnu ģimenē
 • panākumi mācību olimpiādēs.

Pieteikumus fonds pieņem no 12. klašu skolēniem katru gadu no 15. janvāra līdz 1.martam.

Stipendijas mērķis ir veicināt Ventspils Augstskolas (VeA) studentu aktivitāti dažādās darbības sfērās – gan akadēmiskajā darbībā, gan pētniecībā, gan sabiedriskajā darbā. Stipendijai saņemšanai ir tiesīgs pretendēt sekmīgs Ventspils Augstskolas students, kurš ir izpildījis visas akadēmiskās saistības.

Stipendijas apmērs: 1500 EUR.

Stipendijas mecenāts ir Ventspils Augstskolas absolvents, šobrīd SIA “Basketbola Attīstības Akadēmija Rīga” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lauva

Pretendentiem jāiesniedz:

 • pieteikuma vēstule
 • CV
 • sekmju izraksts par iepriekšējā gada studijām augstskolā vai skolā
 • VeA akadēmiskā vai valstisko vai nevalstisko institūciju pārstāvja raksturojums par pretendentu
 • pārskatu par savu sabiedrisko vai organizatorisko darbību un dokumentus, kas to apliecina, ja tādi ir
 • apliecinājumu (ziedojuma līguma par profesora Andra Klausa stipendiju piešķiršanu pielikums Nr.2)

Pieteikums stipendijai jāiesniedz līdz 30. novembrim (ieskaitot). Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz C210. kabinetā VeA Stipendiju un kredītu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājai Aritai Tobijai.

Stipendijas ieguvēja noteikšanas kritērijs ir studentu aktivitāte un sekmes akadēmiskajā, pētnieciskajā un sabiedriskajā darbā.

Stipendijas nolikums

“Bucher Municipal” SIA stipendijas mērķis ir veicināt Ventspils Augstskolas (VeA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātes (EPF) studentu aktivitāti studiju, pētnieciskajā un sabiedriskajā darbā un palīdzēt VeA EPF sagatavot studentu darba tirgum, papildu stipendijai nodrošinot arī koučinga apmācības vienu reizi mēnesī stipendijas piešķiršanas periodā.

Koučinga apmācības norisināsies “Bucher Municipal” SIA telpās, kur stipendijas saņēmējs ir tiesīgs personīgi izvēlēties, ar kuru koučinga treneri tikties (nodaļu vadītājiem, darbiniekiem utt.).

Stipendija tiks piešķirta 3 gadu garumā, katru mēnesi izmaksājot 150 eiro. Pieteikšanās no 3. līdz 14. septembrim (ieskaitot).

Nepieciešamie dokumenti

Lai pretendētu uz stipendiju pretendents iesniedz VeA Stipendiju un kredītu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājai:

 • Pieteikuma vēstuli, kurā ietverts nākotnes redzējums par savu vietu darba tirgū, un darbībām, kas būtu jāveic, lai to sasniegtu;
 • CV;
 • Sekmju izrakstu par studijām VeA;
 • Pārskatu par savu sabiedrisko vai organizatorisko darbību un dokumentus, kas to apliecina, ja tādi ir.

Stipendijas piešķiršanas komisija izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus un uzaicina visus uz atklātu prezentāciju, kurā katrs pretendents prezentē sevi kā potenciālo stipendiātu, un atbild uz stipendijas piešķiršanas komisijas uzdotajiem jautājumiem.

Pretendēt uz stipendiju ir tiesīgs sekmīgs VeA EPF profesionālās bakalaura studiju programmas students, kurš ir izpildījis visas akadēmiskās saistības, kā arī ir pabeidzis vismaz vienu akadēmisko gadu VeA.

Pieteikumi jāiesniedz Ventspils Augstskolas Stipendiju un kredītu piešķiršanas komisijas priekšsēdētājai C210. kabinetā. 

Stipendijas nolikums

Stipendijas mērķis ir veicināt Latvijas augstāko izglītības iestāžu studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību, t.sk. profesionālo iemaņu attīstību un radošā potenciāla produktīvu pieaugumu, kā arī veicināt talantīgāko un spējīgāko vidusskolu absolventu piesaisti studijām elektronikā vai vadībzinātnes jomā. Stipendijas dibināšanas iniciators ir HansaMatrix Ventspils SIA. 

Stipendiju konkursā var pieteikties studenti, kuri ir nokārtojuši visas viņiem paredzētās akadēmiskās saistības, kuriem nav akadēmisko parādu pret augstākās izglītības iestādi, kurā tie studē, un kas atbilst kādam no Stipendijas nolikuma 5.sadaļā noteiktajiem rādītājiem.

Stipendiju konkursā var pieteikties 2.-4.kursa studenti, kas studē vadībzinātnes jomā, un 1.-4.kursa studenti, kas studē elektronikas jomā.

Stipendijas ieguvēji tiek iesaistīti HansaMatrix Ventspils Mentora skolas apmācībās un praksē uzņēmumā. 

Stipendija tiks piešķirta ne vairāk kā diviem studentiem uz desmit mēnešiem, katru mēnesi izmaksājot 150 eiro.

Pieteikšanās līdz 25. oktobrim (ieskaitot).

Pieteikumi iesniedzami elektroniskā veidā pdf formātā ar norādi „Pieteikums HansaMatrix Ventspils stipendijai par izcilību”. Pieteikumi jāiesniedz elektroniski uz e-pasta adresi: darbs-ventspils@hansamatrix.com.

Nepieciešamie dokumenti

Stipendijas pretendents iesniedz šādus dokumentus:

 • Motivācijas vēstuli;
 • CV;
 • centralizēto eksāmenu izrakstu kopijas, kas tika iesniegtas pie iestāšanās augstākajā izglītības iestādē (attiecināms uz 1.kursa studentiem);
 • sekmju izrakstu kopš studiju uzsākšanas (attiecināms uz 2.-4.kursa studentiem);
 • apliecinājumus par studenta sasniegumiem pēdējo trīs gadu laikāolimpiādēs, konkursos vai citos pasākumos, kas apliecina studenta iniciatīvu un radošumu profesionālajā jomā;
 • apliecinājumus par studenta dalību dažādos zinātnes un pētniecības projektos, studentu biznesa inkubatorā u.c. aktivitātēs;
 • apliecinājums par studenta dalību dažādās organizatoriska rakstura sabiedriskajās aktivitātēs;
 • rekomendācijas vēstules no pasniedzējiem, prakses vadītājiem, mentoriem u.c;
 • jebkura cita informācija, kas apliecina studenta atbilstību Stipendijas nolikuma 5.sadaļā noteiktajiem kritērijiem.

Stipendiju piešķir studentam, ja tas pierādījis augstu sekmju vērtējumu, izcilību, īpašu radošumu un iniciatīvu mācību procesā, zinātnes vai pētniecības procesos (minētais nosacījums netiek piemērots vidusskolu absolventiem), sasniedzis atzīstamus rezultātus olimpiādēs, konkursos vai starptautiskās olimpiādēs vai guvis atzīstamus panākumus citos veidos. Studenta izcilību raksturo arī dalība dažādās organizatoriska rakstura sabiedriskajās aktivitātēs. 

Stipendijas nolikums